Przejdź do głównej treści

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Blog

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Blog

Skutki zastrzeżenia klauzul fikcji doręczenia

Skutki zastrzeżenia klauzul fikcji doręczenia

01.02.2023
Klauzulami fikcji doręczenia nazywane są te postanowienia umowne, które regulują zasady składania oświadczeń woli i wiedzy. Zastrzeżenie klauzuli fikcji doręczenia budzi wątpliwość czy strony mogą umownie zmienić reguły określającą chwilę, z którą oświadczenie woli wywołuje skutki prawne.
więcej o Skutki zastrzeżenia klauzul fikcji doręczenia
Konsument jak nieupoważniony małoletni?

Konsument jak nieupoważniony małoletni?

31.12.2022
„[E]wolucja sankcji polegająca na doprecyzowaniu lub dostosowaniu ich działania w celu osiągnięcia równowagi społecznej nie jest niczym nowym: jest naturalną konsekwencją pluralizmu sankcji cywilnoprawnych i zatarcia ich granic, mimo prób klarownego zarysowania ich rodzajów w nauce prawa cywilnego”.
więcej o Konsument jak nieupoważniony małoletni?
Czy dłużnik może uniknąć zapłaty kary umownej, gdy wierzyciel nie poniósł szkody?

Czy dłużnik może uniknąć zapłaty kary umownej, gdy wierzyciel nie poniósł szkody?

16.12.2022
Zastrzeżenie kary umownej ma to znaczenie, że pozwala dochodzić zapłaty umówionej kwoty bez względu na wysokość poniesionej szkody (art. 484 § 1 k.c.). Ewentualnie, jeśli zobowiązanie jest w znacznym stopniu wykonane, lub kara umowna jest rażąco wygórowana, to dłużnik może żądać zmniejszenia wysokości kary umownej. Czy brak wystąpienia szkody powoduje, że odpada obowiązek zapłaty kary umownej?
więcej o Czy dłużnik może uniknąć zapłaty kary umownej, gdy wierzyciel nie poniósł szkody?
O przyjęciu oferty z zastrzeżeniem zmian lub uzupełnień

O przyjęciu oferty z zastrzeżeniem zmian lub uzupełnień

16.12.2022
"Treść i wzajemna relacja dwóch przesłanek wymienionych w art. 68 k.c. pozwala inaczej spojrzeć na cel tego przepisu. Zdaje się, że jego sens jest taki, iż jeśli oblat przyjął ofertę, a więc w zakresie oferowanym zawarł umowę, jednak z zastrzeżeniem zmiany lub uzupełnienia treści powstałego stosunku prawnego, to art. 68 k.c. przesądza, że zmiany lub uzupełnienia należy poczytywać za nową ofertę, wiążącą dotychczasowego oblata."
więcej o O przyjęciu oferty z zastrzeżeniem zmian lub uzupełnień
Czy wyzysk jest wadą oświadczenia woli?

Czy wyzysk jest wadą oświadczenia woli?

16.12.2022
Artykuł 388 k.c. stanowi, że jeśli jedna strona wyzyskuje niedołęstwo lub niedoświadczenie drugiej stron, to druga strona może żądać unieważnienia umowy, albo wyrównania dysproporcji – zmniejszenia wysokości swojego świadczenia lub zwiększenie wysokości świadczenia jej należnego. Przedmiotem sporu w literaturze jest dopuszczalność kwalifikacji wyzysku jako wady oświadczenia woli.
więcej o Czy wyzysk jest wadą oświadczenia woli?